فارسی English |
حامیان کنگره مشترک


  سمینار پوست رازی و پزشکی مبتنی بر شواهد با کمک و حمایت موسسات زیر برگزار خواهد شد. این لیست موقت بوده و ممکن است موارد دیگری به آن اضافه شود. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گروه پوست رازی
مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جزام
شرکت سیناژن
شرکت پرتودرمان صمیمیبازدید  236

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی