فارسی English |
زمان های کلیدی کنگره مشترک


زمان ارسال خلاصه پژوهش های دستیاری
15 مهر لغایت 10 آبان ماه 1398

تاریخ برگزاری همایش
22 الی 24 آبان ماه 


بازدید  184

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی