فارسی English |
اعضای کمیته اجرایی


خانم دکتر ربابه عابدینی
رئیس
 
آقای دکتر امیرهوشنگ احسانی
دبیر علمی
 
خانم دکتر ارغوان عزیزپور
دبیر اجرایی
 
آقای دکتر پدرام نورمحمد پور
مسئول سایت
 
خانم دکتر مریم نسیمی
مسئول بخش دستیاری
 
آقای دکتر حمید رضا محمودی
مسئول کارگاه ها
 
آقای دکتر هادی مخترع
مدیر بیمارستان رازی
 
آقای شهریار منصوری
امور حسابداری
 
آقای دکتر شاهین حمزه لو
همکار مسئول کارگاه ها
 
خانم معصومه شاه حسینی
مسئول دبیرخانه
 
خانم رویا مهدوی
مسئول قرارداد شرکت ها
 
خانم بلقیس امیربیگی
امور تایپ و فکس
 
آقای مهدی علی نقیان
امور حراست
 
خانم نرگس ابراهیمی
روابط عمومی
 
آقای حسن اسکندرزاده
امور کارپردازی
 


بازدید  670

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی