فارسی English |
کمیته اجرایی کنگره مشترک


 
اعضای کمیته اجرایی سمینار پوست رازی و پزشکی مبتی بر شواهد آبان 98
خانم دکتر آذین آیت الهی
آقای دکتر سامان احمد نصرالهی
آقای دکتر سید ابراهیم اسکندری
خانم دکتر ایفا اعتصامی
آقای دکتر کامران بلیغی
آقای دکتر حامد حسینی
آقای دکتر شاهین حمزه لو
آقای دکتر علی خامسی پور
 آقای دکتر مانی دستغیب
خانم دکتر اعظم فتاحی
آقای دکتر علیرضا فیروز
آقای دکتر حمیدرضا محمودی
آقای دکتر هادی مخترع
آقای دکتر منصور نصیری کاشانی
خانم فاطمه آقایی
خانم معصومه شاه حسینی
خانم مریم شاهین
آقای گودرز گراوند
خانم رویا مهدوی
خانم اکرم میر احمدی
خانم نرگس امیربیگی
 آقای مهدی علی نقیان


بازدید  203

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی