فارسی English |
اهداف همایش


 تبادل نظر میان متخصصین پوست و انتقال تازه های علمی میان همکاران

ارتقای سطح دانش شرکت کنندگان

فراهم کردن زمینه ارتباط متخصصین داخل و خارج از کشور

برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص جراحی پوست ، لیزر و فیلرها (تزریق چربی)

آموزش درماتوپاتولوژیبازدید  546

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.