فارسی English |
کمیته علمی


دکتر فرشاد فرنقی

رئیس کنگره
دکتر مریم غیاثی

دبیر علمی کنگره
 
بازدید  867

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.