فارسی English |
دبیرخانه کنگره
 تهران - خیابان حافظ - خیابان وحدت اسلامی - میدان وحدت اسلامی - بیمارستان تخصصی پوست رازی - دفتر آموزش

 تلفنهای تماس : 

 9821-5561-8989+


بازدید  185

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی